Statuten vzw SuperNils – ondernemingsnummer: 0712.780.942

Hoofdstuk I. Benaming, zetel, doel

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “SuperNils”, en is opgericht voor onbepaalde duur.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaandevan een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “verenigingzonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, samen met volgende gegevens: denauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, hetwoord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, de vermelding van de rechtbank vande zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

De vereniging kan ten allen tijde ontbonden worden. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar netto-actief vermogen, mits akkoord van de algemene vergadering, overgedragen aan het UZ Antwerpen en het UZ Gent, voor verder onderzoek naar immunotherapie en de preventie en behandeling van kanker in het algemeen en leukemie in het bijzonder en aan de Stichting Me to You (leukemie). De verdeelsleutel wordt bepaald binnen de algemene vergadering.

Art. 2. De maatschappelijke zetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Het Bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Art. 3. Nils for Life is de jongerenpijler van vzw SuperNils.

Art. 4. De doelstellingen en voorwerp van de vereniging zijn:

De VZW stelt zich tot doel de ideeën van de aan leukemie overleden Nils Scheltjens, rond de ondersteuning van patiënten met leukemie te realiseren.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de VZW haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer: De vzw ondersteunt via initiatieven het onderzoek naar kanker en leukemie in het bijzonder (waaronder project Immuno-T) en helpt kinderen, adolescenten en volwassenen met deze ziekte, maar ook hun familieleden en vrienden, om het moeilijke proces dat ze doorlopen, meer begrijpbaar, eenvoudiger en aangenamer te maken.

De vzw help scholen om kinderen en jongeren bewust te laten omgaan met een levensbedreigende ziekte zoals leukemie, waardoor ze zowel elkaar als de ziekte beter begrijpen en zodoende beter kunnen omgaan met emoties.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van (bijkomstige) commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Art. 5. De voertaal van de vereniging is het Nederlands.

Hoofdstuk II. Leden

Art.6. Het aantal leden is onbeperkt, maar minimum drie. De vereniging bestaat uit effectieve leden en daarnaast nog toegetreden, steunende leden en werkende leden.

Art. 7. Beslissingen over de toetreding van effectieve leden behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur. Een effectief lid is iemand die zich actief mee inzet voor de realisatie van de doelstellingen. De raad van bestuur concretiseert verder de voorwaarden van de inzet. Effectieve leden hebben alle bevoegdheden die de statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hen toekennen, zij hebben stemrecht in de algemene vergadering.

De stichters van de vereniging zijn de eerste effectieve leden, met name:

° Scheltjens, Robert Theodoor Anna, De Roerdomp 12, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer, 22/03/1960 Antwerpen

° Koninckx, Leona Gerard Bernadette, De Roerdomp 12, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer, 29/12/1962 Antwerpen

° Scheltjens Jorn, Brabantstraat 3, 2000 Antwerpen, 08/03/1989 Borgerhout Antwerpen

Art. 8. Het bedrag van het jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de effectieve leden wordt bepaald door de raad van bestuur, maar is vastgelegd op minimum 25 euro en maximum 39 euro.

Art. 9. Effectieve leden houden op effectief lid te zijn:

 • Door vrijwillig ontslag, schriftelijk meegedeeld aan de raad van bestuur
 • Door niet betaling van het jaarlijkse lidgeld
 • Door een beslissing van de raad van bestuur
 • Door hun overlijden

Art. 10. Iedereen die de vereniging wil steunen, zowel financieel als via activiteiten, kan opgenomen worden als toegetreden/steunend lid. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage die is vastgelegd op vijftien euro. Hun namen worden opgenomen in een ledenlijst, die wordt bijgehouden door de raad van bestuur. Toegetreden/steunende leden van de vereniging hebben geen stemrecht. Hun lidmaatschap wordt beëindigd door het niet betalen van hun jaarlijkse bijdrage.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan met wie zij een datum en het uur van de raadpleging van het register overeenkomen. Dit register kan niet worden verplaatst.

Art. 11. Werkende leden: als werkende leden worden beschouwd de mensen die als vrijwilliger de organisatie komen ondersteunen bij activiteiten. Het is de Raad van Bestuur die bepaalt of deze leden een vergoeding krijgen voor hun ondersteuning en de grootte van de vergoeding vastlegt.

Art. 12. Noch de effectieve leden, noch de toegetreden/steunende leden, noch de werkende leden, noch hun erfgenamen kunnen aanspraak maken op het gemeenschappelijk bezit van de vereniging.

Art. 13. Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan het Bestuur het lidmaatschap schorsen in afwachting van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

Art. 14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van zowel effectieve als steunende leden, wordt rekening gehouden met de nieuwe wet op bescherming van de persoonlijke data van de Europese burger (General Data Protection Regulation), die in voege is getreden op 25 mei 2018.

Hoofdstuk III. Algemene vergadering

Art. 15. De algemene vergadering bestaat uit alle effectieve leden, en heeft de bevoegdheden opgesomd in artikel 9:12 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen:

 • De wijziging van de statuten;
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders en het bepalen van diens eventuele bezoldiging;
 • De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 • De goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
 • De ontbinding van de vereniging;
 • De uitsluiting van een lid;
 • De omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
 • Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art. 16. De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen, op uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur of de plaatsvervanger en dit binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de leden en aan derden bekendgemaakt door opname in het verslag dat ter inzage ligt in het secretariaat en dat ook digitaal ter beschikking wordt gesteld. Het verslag wordt tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Art. 17. Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden samengeroepen in de gevallen bepaald bij wet of de statuten, hetzij op initiatief van de raad van bestuur, hetzij op aanvraag van één vijfde van de leden.

Art. 18. De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden door het Bestuur bijeengeroepen. In voorkomend geval kan de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer 1/5 van de leden van de vereniging het vragen.

Het Bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

De uitnodiging wordt minstens vijftien dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle effectieve leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per email op het adres dat deze daartoe laatst heeft opgegeven.

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.

Aan de leden, de bestuurders en de commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens het WVV aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd.

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht. Het moet uiterlijk zeven dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan het Bestuur bezorgd worden.

Art. 19. De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezigen, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Op de Algemene Vergadering heeft elk effectief lid één stem. Elk effectief lid mag zich op de algemene vergadering door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Er geldt slechts één volmacht per lid.

Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend zijn.

Volgende beslissingen vereisen een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend :

– Statutenwijziging

Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij 4/5 van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend).

Art. 20. Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering in een verslagboek, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw. Elk lid heeft inzagerecht in dit verslagboek. Daarnaast worden de leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen van de Algemene Vergaderingen.

Ook toegetreden leden hebben inzagerecht in de verslagen van de Algemene Vergadering.

Art. 21. Toegetreden/steunende leden en werkende leden kunnen de algemene vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht. Ze krijgen een vrijblijvende uitnodiging via gewone brief of e-mail. Deze vermeldt datum, plaats en agenda van de algemene vergadering. Uitnodigingen worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering verstuurd.

Hoofdstuk IV. Raad van bestuur

Art. 22.

 1. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie en maximum tien effectieve leden. De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd door de algemene vergadering en dit door eenvoudige meerderheid van stemmen.
 2. Het aantal leden van de raad van bestuur is altijd kleiner dan het totaal aantal effectieve leden van de vereniging.
 3. Bij overlijden, ontslag of afzetting van een bestuurder wordt een vervanger aangeduid door de volgende algemene vergadering. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd.
 4. Bestuursleden kunnen op een eenvoudige aanvraag aan de raad van bestuur ontslag nemen.

Art. 23. De raad van bestuur kan onder haar leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, secretaris, penningmeester, medisch adviseur, financieel adviseur, eventmanager, onderwijscoördinator en stockmanager aanduiden. De raad van bestuur bepaalt dan hun bevoegdheden.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het Bestuur.

Art. 24. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden die niet wettelijk of statutair aan een ander orgaan van de vereniging zijn toegewezen. De raad van  bestuur is onder meer bevoegd voor het aannemen van giften of het verwerven van fondsen.

Art. 25. Tegenover leden en derden wordt de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee gemandateerde bestuurders. Beneden het bedrag vast te stellen door de raad van bestuur, volstaat de handtekening van één van hen. Boven dat bedrag is steeds een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur vereist.

Het Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Art.26. De benoeming van de leden van het Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Art. 27. De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vereniging dit vereist, op uitnodiging van de voorzitter of plaatsvervanger, met een minimum van drie keer per jaar. De uitnodiging wordt verstuurd per gewone brief of e-mail. Deze vermeldt datum, plaats en agenda van de raad van bestuur. De uitnodigingen worden minstens acht dagen voor de raad van  bestuur verstuurd.

Art. 28. De raad van bestuur kan slechts beslissingen nemen wanneer een gewone meerderheid aanwezig is. De beslissingen worden genomen door een eenvoudige meerderheid van de aanwezige of door volmacht vertegenwoordigde leden. Elk bestuurslid kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid. Er is één volmacht toegestaan per lid. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 29. De besluiten van de raad van  bestuur worden neergeschreven in het verslag, dat op de maatschappelijke zetel van de vzw ter inzage ligt van de leden. Het verslag wordt tevens digitaal ter beschikking gesteld. T.a.v. derden en de toegetreden/steunende leden liggen enkel die beslissingen ter inzage die neergelegd worden in het verenigingsdossier. Het verslag wordt telkens ter goedkeuring voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering.

Art.30. Wanneer het Bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het Bestuur ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art.31. Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het Bestuur. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.

Art. 32. De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vzw werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vzw aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikelen XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in art. 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

Hoofdstuk V. Diversen

Art. 33. Elk jaar stelt de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten de jaarrekening en de begroting op van respectievelijk het afgelopen en komend boekjaar, lopend van 1 januari tot en met 31 december. Deze worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, die kwijting verleent aan de bestuurders.

De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Art. 34. Wijzigingen in de statuten worden geregeld overeenkomstig het WVV.

Art. 35. Bij ontbinding van de vereniging wijst de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden, en geeft het netto-actief van het maatschappelijk bezit aan het UZ Antwerpen, het UZ Gent en de Stichting Me to You, voor het verdere onderzoek naar immunotherapie en de preventie en behandeling van kanker in het algemeen en leukemie in het bijzonder.

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

Art. 36. Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) en de (toekomstige) uitvoeringsbesluiten van toepassing.

Visits: 371