Onze statuten

Geen vzw zonder statuten !                                                      

De statuten werden goedgekeurd door de leden van de algemene vergadering op dinsdag 30 oktober 2018, met éénparigheid van stemmen.

Vervolgens werden ze ingediend bij de e-griffie van het Belgisch Staatsblad op 2 november 2018.

De buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2020 besliste met éénparigheid van stemmen om de raad van bestuur uit te breiden van 7 naar 10 leden (toevoeging van twee mensen uit de jeugdpijler en iemand specifiek voor de onderwijsdoelstelling) en de statuten aan te passen, zodat ze in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De nieuwe statuten werden opgenomen in het Belgisch Staatsblad op 7 december 2020 en kunnen daar steeds geraadpleegd worden (via ondernemingsnummer 0712 780 942 en naam vzw SuperNils).

Volgende items werden opgenomen in de statuten van vzw SuperNils:

° Hoofdstuk 1: benaming, zetel, doelstelling en voertaal

* Naam en oprichtingsduur

* Maatschappelijke zetel

*Jeugdpijler Nils For Life

*Doelstellingen

*Voertaal

° Hoofdstuk 2: leden

* Aantal leden: Onbeperkt, minimum 3

*Effectief, steunend, toegetreden en werkend

*Raad van bestuur

*Stichtende leden

*Lidgeld

*Ontslag leden

*Privacy GDPR-wetgeving

° Hoofdstuk 3: algemene vergadering

*Bevoegdheden

*Uitnodiging (afspraken)

*Stemming en stemrecht

*Verslaggeving en inzagerecht

° Hoofdstuk 4: Raad van bestuur

*Samenstelling en benoeming (3 jaar)

*Taken en bevoegdheden, aansprakelijkheid

*Handtekenrecht

*Beslissingen en stemmen

*Verslaggeving

*Onbezoldigd mandaat

° Hoofdstuk 5: diversen

*Rekeningen en begroting

*Wijzigingen statuten

*Ontbinding en gevolgen

Wil je de volledige statuten bekijken, klik dan op de onderstaande link:

https://supernils.be/statuten/

Visits: 483